Browse Videos

Viewing: Most Rated

07:18 1819香港書展 1819香港書展

1819香港書展

-0
04:55 1718香港校際非洲鼓樂節 1718香港校際非洲鼓樂節

香港校際非洲鼓樂節 2018 「成功創造新的健力士紀錄---最多人合奏非洲鼓」

-0
18:29 1819聯校運動會 1819聯校運動會

1819聯校運動會

-0
05:13 Lets Make (Steam Room 開幕) Lets Make (Steam Room 開幕)

2018年創科室 Steam Room 開幕

-0
13:59 1920運動會 1920運動會

運動會

-0
57:24 1819畢業典禮--表演 1819畢業典禮--表演

1819畢業典禮--表演

-0
05:03 1718第二十一屆「常識百搭」STEM探究展覽 1718第二十一屆「常識百搭」STEM探究展覽

小學STEM探究展覽 傑出獎及評判大獎

-0